Projektová činnost

Dokumentace pro stavební povolení

Dokumentace pro stavební povolení zpracovává výsledky průzkumů a měření. V dokumentaci musí být uvedeno splnění podmínek územního rozhodnutí dále musí být z dokumentace zřejmé požárně-bezpečnostní řešení, zda stavba odpovídá obecně technickým požadavkům a požadavkům užíváním stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, nároky na vodní hospodářství, energie, dopravu, nakládání s odpady, napojení na sítě technického vybavení, údaje o nadzemních i podzemních stavbách na stavebním pozemku a sousedních pozemcích, údaje o ochranných pásmech; údaje o provozních, výrobních a technických zařízeních; uspořádání staveniště - projekt organizace výstavby (sklady, příjezdy, skládky, kanalizace, energie…), údaje o splnění podmínek stanovených dotčenými orgány státní správy, způsob zajištění bezpečnosti práce při stavbě i budoucím provozu.

Dokumentace pro stavební povolení obsahuje:

  • průvodní zprávu
  • souhrnnou technickou zprávu
  • celkovou situaci stavby
  • koordinační výkres stavby
  • dokumentaci a výkresy stavebních a inženýrských objektů
  • projekt organizace výstavby
  • dokumentaci provozních souborů
  • celkové náklady stavby
  • doklady
ATIKING s.r.o.